اطلاعات ازمون کارشناسی ارشد (فیزیک - فوتونیک - ژئوفیزییک - فیزیک دریا)

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فیزیک 89

درس      

ضریب

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

نمونه 5

زبان                 

    2

41.11

65.56

47.78

23.33

26.67

فیریک پایه

    3

63.33

68.33

 50.00

58.33

48.33

فیزیک جدید

    1

60.00

80.00

80.00

20.00

33.33

مکانیک کوانتوم

    2

38.39

16.67

11.11

11.11

50.00

الکترومغناطیس

    2

66.67

25.00

41.67

30.56

13.89

مکانیک تحلیلی

    2

52.78

5.56

25.00

27.78

19.44

ترمودیتامیک   

    1

44.44

11.11

   0  

22.22

     -5.55

ریاضی فیزیک

    2   

16.67

25.00

2.78

22.22

16.67

متوسط درصدها

 

48.38

38.11

32.45

29.81

28.41

معدل

 

14.86

18.98

  13  

15.27

14.38

معدل موثر 

 

15.61

19.47

13.46

15.65

14.74

تراز 

 

7207

6389

5128

5039

4785

رتبه   

 

   5 

   11 

   39 

  45

  65  

 
 
 

درس      

ضریب

نمونه 6

نمونه 7

نمونه 8

نمونه 9

نمونه 10

زبان                 

    2

 34.44

 40.00

 5.56

 50.00

 11.11

فیریک پایه

    3

 40.00

 58.33

 30.00

 15.00

 25.00

فیزیک جدید

    1

 80.00

 20.00

     0

 13.33

 40.00

مکانیک کوانتوم

    2

 33.33

 16.67

  8.33

   -8.32

     0

الکترومغناطیس

    2

    8.33

  22.22

 25.00

   8.33

    0

مکانیک تحلیلی

    2

   -8.32

 8.33

 22.00

      0

     0

ترمودیتامیک   

    1

  33.33

    0

      0

      0

 27.78

ریاضی فیزیک

    2   

  2.78

     0

 8.33

     0

   2.78

متوسط درصدها

 

 24.96

 24.63

 15.23

 10.56

 11.37

معدل

 

  14.1

 12.52

 13.41   

 14.33

 13.00

معدل موثر 

 

  14.4

 12.83

 13.53

 14.34

 13.04

تراز 

 

 4349

 4154

 3331

 2664

 2629

رتبه   

 

    145

   195 

  907

  1756

 1851

نوشته شده توسط ونوس در ساعت 18:1 | لینک  |